REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH „TEST MECZ” – ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL.

§ 1 WYDARZENIE I REGULAMIN

 1. Wydarzenie „TEST MECZ” (zwane dalej Wydarzeniem) to turniej piłkarski organizowany
  i prowadzony przez Stowarzyszenie Football Trial, NIP: 6572914655, Regon: 260780574 oraz KRS: 0000515693 (zwane dalej Organizatorem)
  w celu:
 1. wsparcia rozwoju kariery piłkarskiej uczestników Wydarzenia;
 2. promocji umiejętności i osiągnięć piłkarskich uczestników Wydarzenia;
 3. propagowania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego.

§ 2 TERMIN I MIEJSCE

 1. Data, godzina startu, miejsce oraz szczegółowy plan Wydarzenia będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.footballtrial.pl lub www.testypilkarskie.pl (zwanej dalej stroną internetową).

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.footballtrial.pl lub www.testypilkarskie.pl i na Facebook.com/footballtrialpl

 3. Dokonanie zmian w zakresie określonym w ustępie poprzedzającym nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku
  do Uczestnika.

§ 3 PUNKT MEDYCZNY

 1. Każdy uczestnik Wydarzenia będzie miał zapewnioną opiekę medyczną dyplomowanej pielęgniarki w czasie trwania zawodów piłkarskich i po zakończeniu test meczu. Każdy uczestnik jest ponadto ubezpieczony na czas trwania wydarzenia na kwotę 10000 zł plus 1000zł na koszta leczenia.

§ 4 UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem Wydarzenia mogą być osoby , które spełniły wymagania podane na stronie internetowej organizatora. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu:

 1. Dokonanie płatności zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu (Zgłoszenie),

 2. w przypadku, gdy uczestnikiem Wydarzenia ma być osoba małoletnia, warunkiem uczestnictwa będzie wyrażenie zgody podczas rejestracji jednego z rodziców albo opiekuna prawnego zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 3. dobry stan zdrowia Uczestnika i brak przeciwwskazań medycznych do udziału w rozgrywkach piłkarskich, pełnoletni uczestnik lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego akceptując regulamin potwierdza dobry stan zdrowia uczestnika i brak przeciwwskazań do udziału w zawodach

 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu na zasadach określonych w § 6 Regulaminu, szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://testypilkarskie.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/ ,

 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych wrażliwych Uczestnika podanych w zgłoszeniu na zasadach określonych w § 6 Regulaminu, szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://testypilkarskie.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/ ,
 6. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na zasadach określonych
  w § 7 Regulaminu.

 7. systematyczne trenowanie w klubie piłkarskim
 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów PZPN, przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz ma obowiązek poszanowania pozostałych uczestników Wydarzenia.

 2. W razie naruszenia obowiązków określonych w ustępie poprzedzającym Organizator
  ma odmówić Uczestnikowi dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu i usunąć go z terenu,
  na którym jest organizowane.

§ 5 ZGŁOSZENIE

 1. Rejestracja przyjmowana jest poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora.

 2. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadkach, gdy:

 1. Uczestnik nie spełnia któregokolwiek warunku określonego w niniejszym Regulaminie;

 2. Uczestnik wypełnia Formularz Zgłoszeniowy niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym, a braki te nie zostały usunięte w terminie wskazanym przez Organizatora;

 1. O udziale Uczestników w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty zgłoszeniowej.

 2. Za zgłoszenie ważne uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym na stronie internetowej Organizatora i wpływu na konto Organizatora opłaty zgłoszeniowej przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 3. Opłata zgłoszeniowa jest podana na stronie internetowej.

 4. W przypadku zgłoszeń grupowych możliwa jest zniżka ustalona przez Organizatora.

 5. Opłatę zgłoszeniowa należy wpłacać: Przelewem na rachunek bankowy Organizatora nr 05 2530 0008 2004 1268 5150 0001 Tytuł przelewu : Imię i Nazwisko Uczestnika i numer rezerwacji podany w mailu zwrotnym po zgłoszeniu.

 6. Opłata zgłoszeniowa podlega zwrotowi gdy:

 1. Wydarzenie nie odbędzie się w planowanym terminie z winy Organizatora (zwrot 100%),

 2. Uczestnik z przyczyn losowych nie może wziąć udziału w Wydarzeniu, z zastrzeżeniem, że Uczestnik lub jego rodzic albo opiekun prawny poinformuje Organizatora o rezygnacji
  z udziału w Wydarzeniu najpóźniej 14 dni przed wydarzeniem (zwrot 50%) na adres mailowy biuro@testypilkarskie.pl.

 3. Uczestnik z powodu kontuzji nie może wziąć udziału w Wydarzeniu, z zastrzeżeniem, że Uczestnik lub jego rodzic albo opiekun prawny poinformuje Organizatora o kontuzji oraz wyślę diagnozę lekarską (zaświadczenie od lekarza, prześwietlenie lub wypis ze szpitala)  na (zwrot 50%) adres mailowy biuro@testypilkarskie.pl.

 1. Opłata nie podlega zwrotowi jeżeli Uczestnik lub jego rodzic albo opiekun prawny nie powiadomi Organizatora o rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu w terminie określonym w ust. 8 pkt. 2.

 2. Z opłaty zgłoszeniowej zwolnione są osoby, który otrzymały darmowy udział od organizatora.
 3. Uczestnik może 2 tygodnie przed wydarzeniem zrezygnować z udziału w nim i przenieść swoją wpłatę na inne wydarzenie jeśli jest wolne miejsce i koszt jest ten sam.

§ 6 DANE OSOBOWE

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Football Trial z siedzibą w Kielcach przy ul. Daleka 3/15 w Kielcach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515693, numer NIP 6572914655 oraz REGON

Dane kontaktowe Administratora:

Adres: Stowarzyszenie Football Trial, ul. Daleka 3/15, Kielce , Polska
Email: iod@testypilkarskie.pl

II. Inspektor Ochrony Danych.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email iod@testypilkarskie.

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z zawarciem, świadczeniem umowy dotyczącej oferowanych usług a także oferowaniem usług powiązanych,
 2. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe aby zgromadzić dane na temat Twojej dotychczasowej kariery piłkarskiej (dotyczy to uczestników obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial)
 3. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe aby promować Twoją osobę w środowisku piłkarskim w celu wparcia Twojej kariery  (dotyczy to uczestników obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial)
 4. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe aby zagwarantować Ci ubezpieczenie podczas obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial
 5. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane wrażliwe aby móc zidentyfikować Twoje predyspozycje sportowe i je wspierać(dotyczy obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial)
 6. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Wysyłanie wiadomości e-mail, sms a także połączenie telefoniczne z informacją dotyczącą naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych.
 7. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza dane osobowe w celu wsparcia rozwoju kariery piłkarskiej uczestników Wydarzenia;
 8. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza dane osobowe w celu promocji umiejętności i osiągnięć piłkarskich uczestników Wydarzenia;
 9. Ponadto Stowarzyszenie Football Trial przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-6, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.

 

Stowarzyszenie Football Trial przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

IV. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

 1. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza przede wszystkim dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby i weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania, a także dane Twoich opiekunów prawnych (w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania)
 2. Stowarzyszenie Football Trial przetwarza także takie dane (dotyczy to uczestników obozów, jednodniowych testów motorycznych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Football Trial, którzy brali udział lub będą brać w testach motorycznych) jak wzrost, waga, tkanka tłuszczowa, BMI, szybkość, przyspieszenie, moc kończyn dolnych, zwinność, koordynacja oraz inne.

V. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przed odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Stowarzyszenie Football Trial ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Football Trial informuje o następujących kategoriach odbiorców:

 

 1. kluby piłkarskie, to jest podmioty zarejestrowane w PZPN jako Klub piłkarski,
 2. pośrednicy transakcyjni, to jest podmioty zarejestrowane w PZPN jako pośrednik transakcyjny,
 3. trenerzy, czyli osoby posiadające uprawnienia do trenowania zawodników piłki nożnej ,
 4. inne podmioty, które świadczą usługi na rynku piłkarskim,
 5. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Stowarzyszenie Football Trial;
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Stowarzyszenie Football Trial, w tym usługi hostingowe;
 7. podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Stowarzyszenie Football Trial;
 8. biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenie Football Trial;
 9. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Stowarzyszenie Football Trial informacji związanych z działalnością Stowarzyszenie Football Trial, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Stowarzyszenie Football Trial.

VI. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Stowarzyszenie Football Trial nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

VII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.1, będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres wynikający z przepisów prawa.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.2-9, będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres 10 lat lub do momentu wycofania Twojej zgody.

VIII. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

 1. Podanie danych o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, Stowarzyszenie Football Tria; nie zawrze z Tobą Umowy. Natomiast w przypadku gdy Umowa została zawarta z zastrzeżeniem uzupełnienia tych danych po jej zawarciu – w razie braku ich uzupełnienia Umowa zostanie rozwiązana.

IX. Informacje o Twoich prawach.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   2. cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);
   5. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   6. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,Stowarzyszenie Football Trial może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy
    1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie IX.5. – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu
 5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie III.2 i III.3
 6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.
 7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy (to jest w przypadkach o których mowa w punktach III.5 i III.1), oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie Stowarzyszenie Football Trial nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
 9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XI. Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane

  1. Z zastrzeżeniem punktu III.7, Stowarzyszenie Football Trial nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

2 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.]

3 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]

§ 7 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego
  w formie fotografii lub zapisu wideo.

 2. W wypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, jeden z rodziców albo opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika niepełnoletniego poprzez zaakceptowanie regulaminu w momencie zakupu usługi na stronie www.testypilkarskie.pl

 3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
  w dowolnej formie,

 2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w Wydarzeniu,

 3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

 4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym,

 5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

§ 8 FINANSOWANIE

 1. Organizator pokrywa koszty związane z organizacją Wydarzenia, w tym jednodniowe ubezpieczenie Uczestnika.

 2. Organizator nie zwraca Uczestników kosztów dojazdu na miejsce Wydarzenia.

 3. W ramach opłaty zgłoszeniowej Uczestnik otrzymuje koszulkę piłkarską z numerem na czas trwania Wydarzenia, którą ma obowiązek zwrócić po jego zakończeniu.

 4. W tracie Wydarzenia Organizator zapewnia Uczestnikom wodę do picia.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W wypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, jeden z rodziców albo opiekun prawny poprzez zaakceptowanie regulaminu w momencie zakupu usługi na stronie www.testypilkarskie.pl potwierdza że: wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika niepełnoletniego,  stan zdrowia Uczestnika Test Meczu jest dobry oraz brak przeciwwskazań medycznych do udziału uczestnika w rozgrywkach piłkarskich, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika Test Meczu przez Organizatora oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora.
 2. Organizator nie odpowiada za niezgodne z prawdą dane uczestnika które zostały zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym,
 3. Organizator nie odpowiada za podszywanie się uczestników małoletnich pod swoich opiekunów prawnych podczas elektronicznego zgłoszenia na wydarzenie, a w szczególności gdy formularz wypełnia osoba małoletnia i podaje się za swojego opiekuna prawnego w celu akceptacji regulaminu wydarzenia a także zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie Wydarzenia.

 5. Każdy Uczestnik Wydarzenia jest w czasie jego trwania ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych na kwotę 5000zł. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika podczas gry wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Wydarzenia.

 7. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Wydarzeniu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

 8. Administratorem danych osobowych zebranych w celu organizacji, promocji i realizacji wydarzenia jest Organizator.

 9. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia uczestnictwo w Wydarzeniu.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym połączeń telefonicznych oraz przesyłanie przez Organizatora wiadomości sms lub wiadomości  na adres mailowy uczestników informacji i ankiet dotyczących działalności Organizatora.
 11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń przedstawicieli Organizatora.
 12. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które będą w dalszym ciągu ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.
 13. Uczestnicy Wydarzenia zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku Wydarzeniem za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 15. W przypadku wystąpienia siły wyższej, epidemii lub kataklizmu naturalnego strony zgodnie oświadczają że wydarzenie zostanie odwołane a strony rezygnują z wszelkich roszczeń w związku z odwołaniem wydarzenia.
 16. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.